top of page
polski
English
polski
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
English
CADASTRAL UNIT
gmina lub wyodrębniona z obszaru gminy miejscowość o statusie miasta lub wyodrębniona dzielnica miasta stanowiąca w polskiej ewidencji gruntów i budynków (patrz: ewidencja gruntów i budynków w Polsce) jednostkę podziału terytorium kraju.

Jednostce ewidencyjnej przyporządkowuje się nazwę oraz identyfikator zgodnie z rejestrem TERYT (patrz: TERYT).

bottom of page