top of page
polski
English
polski
KAMERA FOTOGRAMETRYCZNA
English
PHOTOGRAMMETRIC CAMERA
kamera o znanej orientacji wewnętrznej (patrz: orientacja wewnętrzna) umożliwiająca uzyskiwanie obrazów (patrz: obraz) (zdjęć) fotogrametrycznych.

bottom of page