top of page
polski
English
polski
KARTOGRAM
English
CHOROPLETH MAP
mapa tematyczna (patrz: mapa tematyczna) przedstawiająca wartości wybranego atrybutu (patrz: atrybut) obiektów dwuwymiarowych, czyli powierzchniowych, powstających przez podział pewnego obszaru.

Granice obiektów są z góry określone, np. przez podział administracyjny, a odpowiadające obiektom wartości atrybutu prezentowane są graficznie, np. barwą lub szrafurą, zazwyczaj z uwzględnieniem podziału przedziału zmienności atrybutu na klasy.

bottom of page