top of page
polski
English
polski
KLASA ABSTRAKCYJNA
English
ABSTRACT CLASS
w języku UML – klasa, która nie może mieć egzemplarzy (patrz: egzemplarz) (wystąpień). Klasa taka służy wyłącznie, jako klasa bazowa (patrz: klasa bazowa) (nadklasa (patrz: nadklasa)), do wyprowadzania z niej klas pochodnych (patrz: klasa pochodna) (podklas (patrz: podklasa).

bottom of page