top of page
polski
English
polski
KLASYFIKACJA NADZOROWANA
English
SUPERVISED CLASSIFICATION
proces, w którego rezultacie każdy fragment obrazu zostaje przyporządkowany odpowiedniej klasie zgodnie z ustalonymi regułami klasyfikacji; zbiór dopuszczalnych klas jest określany na podstawie tzw. próbek treningowych, stanowiących wyniki niezależnych i wiarygodnych obserwacji.

bottom of page