top of page
polski
English
polski
KLASYFIKACJA NIENADZOROWANA
English
UNSUPERVISED CLASSIFICATION
proces, w którego wyniku każdy fragment obrazu zostaje przyporządkowany odpowiedniej klasie wyłącznie na podstawie statystycznej analizy bez stosowania próbek treningowych.

Porównaj klasyfikacja nadzorowana (patrz: klasyfikacja nadzorowana).

bottom of page