top of page
polski
English
polski
KLASYFIKATOR
English
CLASSIFIER
w metamodelu (patrz: metamodel) UML – abstrakcyjna metaklasa określająca strukturę i zachowanie takich form jak: klasa (patrz: klasa), typ danych (patrz: typ danych), interfejs (patrz: interfejs), a także inne formy zdefiniowane w innych pakietach metamodelu, np. komponent (patrz: komponent).
Termin ten jest często stosowany dla ogólnego określenia elementów modelu pojęciowego (patrz: model pojęciowy), będących bytami semantycznymi a nie związkami pomiędzy tymi bytami i występujących w różnych diagramach i na różnym poziomie ogólności.

bottom of page