top of page
polski
English
polski
KOMPATYBILNOŚĆ
English
COMPATIBILITY
zdolność funkcjonowania w powiązaniu z określonym interfejsem.

bottom of page