top of page
polski
English
polski
KOMPRESJA DANYCH
English
DATA COMPRESSION
przetworzenie danych mające na celu zmniejszenie ilości danych, które mają być zapamiętane lub transmitowane.

Zależnie od stosowanej metody kompresja może być odwracalna, pozwalająca na odtworzenie postaci pierwotnej, albo nieodwracalna.

Metoda kodowania RLE (patrz: kodowanie RLE) jest przykładem konwersji odwracalnej.

bottom of page