top of page
polski
English
polski
KOWARIANCJA
English
COVARIANCE
dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, wartość oczekiwana (patrz: wartość oczekiwana) iloczynu dwóch zmiennych losowych scentralizowanych (patrz: zmienna losowa scentralizowana).

bottom of page