top of page
polski
English
polski
KRYPTOGRAFIA
English
CRYPTOGRAPHY
nauka o szyfrowaniu wiadomości celem zapewniania ich poufności (confidentiality), autentyczności (authenticity), nienaruszalności (integrity), niezaprzeczalności (nonrepudation) oraz kontroli dostępu do nich (access control).

Rozróżnia się dwie metody szyfrowania:
a) symetryczną, za pomocą jednego utajnionego klucza oraz
b) asymetryczną, za pomocą dwóch kluczy, prywatnego i publicznego.

Istotną rolę w uzyskiwaniu bezpieczeństwa przekazu spełniają podpisy cyfrowe.

bottom of page