top of page
polski
English
polski
MAPA
English
MAP
model rzeczywistości geograficznej przedstawiony w postaci graficznej (rysunkowej lub obrazowej) z zastosowaniem skali i zrozumiałej dla użytkownika symboliki kartograficznej.

Jeśli zachodzi potrzeba podkreślenia graficznej, a więc analogowej postaci mapy nazywa się ją mapą analogową.
Mapy dzieli się na:
1) mapy tematyczne (patrz: mapa tematyczna)
2) mapy ogólnogeograficzne (patrz: mapa ogólnogeograficzna)

Z kolei wśród map ogólnogeograficznych wyróżnia się mapy:
zasadnicze (patrz: mapa zasadnicza)
topograficzne (patrz: mapa topograficzna)
przeglądowe (patrz: mapa przeglądowa)

Rodzaje map
bottom of page