top of page
polski
English
polski
MAPA GEOLOGICZNO-GOSPODARCZA
English
GEOLOGICAL-ECONOMIC MAP
mapa cyfrowa odpowiadająca skali 1 :50 000, wykonywana przez Państwowy Instytut Geologiczny i przedstawiająca abiotyczne środowisko przyrodnicze Polski w czterech grupach tematycznych:
1) złoża kopalin oraz górnictwo i przetwórstwo kopalin,
2) ochrona przyrody i zabytków kultury,
3) wody powierzchniowe i podziemne,
4) warunki podłoża budowlanego.

Mapa ta służy planowaniu przestrzennemu i podejmowaniu decyzji gospodarczych na poziomie regionalnym i lokalnym.

bottom of page