top of page
polski
English
polski
MONOKOMPARATOR
English
MONOCOMPARATOR
urządzenie służące do pomiaru współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) na zdjęciu fotogrametrycznym.

bottom of page