top of page
polski
English
polski
NAKŁADANIE WARSTW
English
OVERLAYING
łączenie danych zawartych w różnych warstwach mapy cyfrowej lub w różnych mapach cyfrowych tego samego obszaru, zapisanych w postaci wektorowej lub rastrowej.

Proces ten może wiązać się z przetworzeniem łączonych danych i ma na celu uzyskanie nowego produktu kartograficznego lub rozwiązanie pewnego zadania z zakresu analizy przestrzennej (patrz: analiza przestrzenna), które może być formułowane przy użyciu symboli bulowskich oraz symboli relacji.

Najczęściej jest to łączenie treści dwóch istniejących warstw (map), co może prowadzić do utworzenia nowych obiektów przestrzennych, np. gdy nakładane są na siebie dwa różne podziały obszaru na wielokąty lub też, gdy nakładane są dwa obrazy rastrowe.

Przykład operacji na dwóch warstwach rastrowych
bottom of page