top of page
polski
English
polski
OBIEKT PRZESTRZENNY
English
SPATIAL OBJECT
abstrakcja obiektu geograficznego (patrz: obiekt geograficzny) jako zjawiska świata rzeczywistego, stanowi figurę geometryczną utworzoną przez wyodrębniony zbiór punktów w rozpatrywanej przestrzeni dwuwymiarowej lub trójwymiarowej i opisany danymi przestrzennymi (patrz: dane przestrzenne).

W przestrzeni dwuwymiarowej obiekt przestrzenny może być figurą 0-, 1- lub 2-wymiarową, w przestrzeni trójwymiarowej – figurą 0-, 1-, 2- lub 3-wymiarową.

Obiekty przestrzenne mogą być dyskretne (patrz: obiekt przestrzenny dyskretny) lub ciągłe (patrz: obiekt przestrzenny ciągły), proste (patrz: obiekt przestrzenny prosty) lub złożone (patrz: obiekt przestrzenny złożony), zapisane za pośrednictwem danych wektorowych (patrz: dane wektorowe) lub danych rastrowych (patrz: dane rastrowe).

Obiekt przestrzenny może występować jako typ obiektu, np. budynek w ogólności, albo jako konkretny jego egzemplarz, np. budynek określony danym adresem.

W dyrektywie INSPIRE oraz w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej przyjmuje się, że obiekt przestrzenny jest abstrakcyjną reprezentacją zjawiska świata rzeczywistego związaną z określonym miejscem (patrz: miejsce) lub obszarem geograficznym.

Patrz także: obiekt (patrz: obiekt), wyróżnienie (patrz: wyróżnienie), geometryczny element prosty (patrz: geometryczny element prosty), topologiczny element prosty (patrz: topologiczny element prosty).

bottom of page