top of page
polski
English
polski
OBSERWACJA WĄTPLIWA
English
OUTLIER
wynik pomiaru tak znacznie różniący się od innych wyników, że prawdopodobnie nie należy on do rozpatrywanej populacji.

bottom of page