top of page
polski
English
polski
OBSZAR GÓRNICZY
English
MINING AREA
obszar, na którym wydobywane są kopaliny zgodnie z koncesją.

bottom of page