top of page
polski
English
polski
OBSZAR METROPOLITALNY
English
METROPOLITAN AREA
obszar otaczający wielkie miasto, silnie z nim powiązany pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym.

bottom of page