top of page
polski
English
polski
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
English
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
jest w Polsce wymagana w zakresie:

1) projektów
a) koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
b) planów zagospodarowania przestrzennego,
c) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie transportu, energetyki, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, przemysłu, telekomunikacji i turystyki, których realizacja może oddziaływać na środowisko, a także

2) planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Wynikiem oceny projektu jest prognoza oddziaływania na środowisko, która powinna rozpatrywać rozwiązania alternatywne.

W ocenie przedsięwzięcia bierze się pod uwagę jego bezpośredni i pośredni wpływ na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
b) wzajemne oddziaływanie elementów przyrodniczych,
c) dobra materialne,
d) dobra kultury,
e) dostępność do złóż kopalin, a także
f) możliwości wyeliminowania lub zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

bottom of page