top of page
polski
English
polski
OKNO ATMOSFERYCZNE
English
ATMOSPHERIC WINDOW
zakres spektralny promieniowania elektromagnetycznego (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne) przepuszczanego przez atmosferę ziemską.

bottom of page