top of page
polski
English
polski
PANCHROMATYCZNY
English
PANHROMATIC
czuły na promieniowanie elektromagnetyczne w całym paśmie światła widzialnego, np. film panchromatyczny.

bottom of page