top of page
polski
English
polski
PODSTAWA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
English
REAL PROPERTY TAX BASE
podstawowymi danymi służącymi do obliczenia podatku od nieruchomości, czyli podstawą tego podatku, są wartości katastralne (patrz: wartość katastralna nieruchomości) części gruntowej i części budynkowej nieruchomości uzyskane w wyniku powszechnej taksacji nieruchomości (patrz: powszechna taksacja nieruchomości).

Podatek obliczony na podstawie wartości nazywa się podatkiem ad valorem.

Stosuje się bardzo różne definicje, modele i metody dotyczące wartości katastralnych.

Przy skrajnym uproszczeniu, zamiast wartości części gruntowej i budynkowej, jako podstawę podatku przyjmuje się pole działki oraz odpowiednio zdefiniowane pole powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Uproszczenie takie stosuje się w Polsce.

bottom of page