top of page
polski
English
polski
POWIĄZANIE
English
ASSOCIATION


1. W języku UML i w normach grupy ISO 19100 – semantyczny związek pomiędzy dwoma lub więcej klasyfikatorami (patrz: klasyfikator), który określa powiązania pomiędzy ich egzemplarzami (patrz: egzemplarz) (wystąpieniami).

2. W obiektowości – związek pomiędzy klasami (patrz: klasa), który umożliwia nawigację (patrz: nawigacja) (przechodzenie) pomiędzy obiektami (patrz: obiekt) należącymi do tych klas.
W tym przypadku klasyfikatorem jest klasa, a egzemplarzem (wystąpieniem) jest obiekt. Gdy powiązanie łączy tylko dwie klasy nazywane jest powiązaniem binarnym, gdy trzy klasy – powiązaniem ternarnym, gdy więcej – powiązaniem n-arnym. Pod względem nawigacji powiązanie binarne może być jedno- lub dwukierunkowe. Realizacją implementacyjną powiązania binarnego może być powiązanie wskaźnikowe, jednak realizuje ono nawigację tylko jednokierunkową i dla realizacji nawigacji dwukierunkowej potrzebne są dwa powiązania wskaźnikowe skierowane w przeciwnych kierunkach.

Synonim: asocjacja

bottom of page