top of page
polski
English
polski
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
English
ELECTROMAGNETIC RADIATION
promieniowanie emitowane przez wzbudzone atomy i cząsteczki.

Przedmiotem zainteresowania teledetekcji jest promieniowanie w następujących przedziałach długości fal elektromagnetycznych, czyli zakresach lub pasmach spektralnych:
1) ultrafioletowe w zakresie 200-380 nm,
2) widzialne w zakresie 380-760 nm,
3) podczerwone w zakresie podczerwieni fotograficznej 760-1200 nm i w zakresie podczerwieni termalnej 2-20 mikrometrów oraz 4) mikrofalowe w zakresie 1 mm – 1 m.

Promieniowanie elektromagnetyczne rejestrowane jest w systemach teledetekcyjnych pasywnych (patrz: system teledetekcyjny pasywny) i aktywnych (patrz: system teledetekcyjny aktywny).

bottom of page