top of page
polski
English
polski
REJESTRACJA AKTÓW
English
DEEDS REGISTRATION
w katastrze, rejestracja dokumentów dotyczących własności i innych praw rzeczowych na nieruchomości.

Państwowy system tego rodzaju funkcjonuje np. w Holandii; w Stanach Zjednoczonych istnieją rejestry prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które ubezpieczają przeniesienie tytułu własności (title insurance), wypłacając odszkodowanie w wypadku wykrycia błędu lub nieuczciwości.

bottom of page