top of page
polski
English
polski
REJESTRACJA TYTUŁÓW
English
TITLE REGISTATION
w katastrze, rejestracja własności i innych praw rzeczowych oddzielnie dla każdej nieruchomości; przykładem są polskie księgi wieczyste (patrz: księgi wieczyste).

bottom of page