top of page
polski
English
polski
RELACJA
English
RELATION
zbiór egzemplarzy encji mających te same atrybuty wraz z wartościami tych atrybutów; relacja może być zapisana jako tablica, której wiersze odpowiadają egzemplarzom encji, a kolumny atrybutom.

Przykład relacji
bottom of page