top of page
polski
English
polski
SKALA PORZĄDKOWA
English
ORDINAL SCALE
według norm ISO 19100, skala będąca podstawą pomiaru tylko względnego położenia elementu.

bottom of page