top of page
polski
English
polski
SPECYFIKACJA IMPLEMENTACYJNA OGC
English
OGC implementation specification
dokument zawierający uzgodnioną wśród członków OGC (patrz: OGC) specyfikację zależną od określonej technologii informatycznej i dotyczącą interoperacyjnego (patrz: interoperacyjność) przetwarzania geoinformacji (patrz: geoinformacja), a także opracowywania standardowych zbiorów danych geoprzestrzennych zgodnych z tą technologią.

Specyfikacja ta określa zasady budowy programowych interfejsów aplikacji (patrz: programowy interfejs aplikacji (API)), zawiera opis protokółów komunikacji i wskazówki dotyczące rozwoju związanej z nimi technologii na podstawie specyfikacji abstrakcyjnej OGC (patrz: specyfikacja abstrakcyjna OGC) lub specyficznych dla danej dziedziny rozszerzeń specyfikacji abstrakcyjnej.

Technologie informatyczne, których dotyczą opracowywane specyfikacje implementacyjne, są związane z określonymi rozproszonymi platformami obliczeniowymi (DPC), na przykład opartymi na SQL, OLE/COM (patrz: OLE/COM – Wiązanie i Wbudowywanie Obiektów/Wspólny Model Obiektów), CORBA, a także realizowanymi przy pomocy technologii opracowanych dla WWW (patrz: WWW). W specyfikacjach tych określa się niezbędne wymagania dla osiągnięcia interoperacyjności nie tylko w obrębie określonego DCP, ale także w możliwie dużym stopniu pomiędzy różnymi DCP.

Synonim: specyfikacja implementacyjna OpenGIS - OpenGIS implementation specificati

bottom of page