top of page
polski
English
polski
SYSTEM
English
SYSTEM
uporządkowany zespół wzajemnie powiązanych elementów, który ma określoną strukturę i może być rozpatrywany jako całość.

bottom of page