top of page
polski
English
polski
SZEREG ZDJĘĆ
English
STRIP OF PHOTOGRAPHS
w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, szereg zdjęć fotogrametrycznych wzdłuż osi nalotu charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne).

bottom of page