top of page
polski
English
polski
TRILATERACJA
English
TRILATERATION
metodyka tworzenia poziomych sieci geodezyjnych (patrz: sieć geodezyjna), w której wzajemne położenie punktów określane jest na podstawie pomiaru długości boków w trójkątach.

bottom of page