top of page
polski
English
polski
TWORZYĆ INSTANCJĘ
English
INSTANTIATE
w INSPIRE, tworzyć obiekt zgodny z definicją, atrybutami, rolami asocjacji i ograniczeniami przyporządkowanymi typowi, dla którego instancja jest tworzona.

bottom of page