top of page
polski
English
polski
TYP DANYCH
English
DATA TYPE
zbiór elementów danych o określonej strukturze łącznie ze zbiorem dopuszczalnych operacji na nich, np. typ danych znakowych (teksty), w tym danych nominalnych (nazwy), numerycznych (liczby całkowite lub rzeczywiste), logicznych (tak/nie), kalendarzowych (daty) i specjalnych (zapis obrazów lub dźwięków).

W INSPIRE, deskryptor zbioru wartości, które wymagają opisania, zgodnie z ISO 19103.

bottom of page