top of page
polski
English
polski
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
English
COORDINATE SYSTEM
według norm ISO 19100, zbiór reguł matematycznych opisujących sposób przypisania współrzędnych do punktów.

bottom of page