top of page
polski
English
polski
UOGÓLNIENIE
English
GENERALIZATION


1. W obiektowości – związek pomiędzy klasą bardziej ogólną (nadklasą (patrz: nadklasa)) a klasą bardziej szczegółową (podklasą (patrz: podklasa)), dotyczy to również innych klasyfikatorów (patrz: klasyfikator), na przykład nadtypu (patrz: nadtyp) i podtypu.

2. W języku UML i w normach grupy ISO 19100 – zależność taksonomiczna (patrz: taksonomia) pomiędzy elementem bardziej ogólnym i elementem bardziej szczegółowym.
Element bardziej szczegółowy jest w pełni zgodny z elementem bardziej ogólnym (zawiera wszystkie takie same składniki i cechy), ale zawiera także dodatkowe składniki i cechy (dodatkowe informacje). Z tego względu w przypadku, gdy można zastosować egzemplarz (wystąpienie) elementu bardziej ogólnego, można również zastosować egzemplarz elementu bardziej szczegółowego.

Synonim: generalizacja
Przeciwieństwem uogólnienia jest specjalizacja (patrz: specjalizacja).
Patrz także: dziedziczenie (patrz: dziedziczenie)

bottom of page