top of page
polski
English
polski
USŁUGA
English
SERVICE
zdolność działania, którą jednostka dostarczająca usługę udostępnia jednostce korzystającej z usługi; jednostki te kontaktują się przez interfejs (patrz: interfejs) między nimi. Przez jednostkę rozumie się tu zautomatyzowany system lub człowieka.

bottom of page