top of page
polski
English
polski
UTC, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY
English
UTC, COORDINATED UNIVERSAL TIME
według norm ISO 19100, skala czasowa regulowana przez Międzynarodowe Biuro Wag i Miar (BIPM) oraz Międzynarodową Służbę Ruchu Obrotowego Ziemi (IERS), który ustanawia zasady koordynowanego emitowania wzorcowych sygnałów częstotliwości i czasu.

bottom of page