top of page
polski
English
polski
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
English
REAL PROPERTY VALUE
ustawa Gospodarka nieruchomościami w wersji ujednoliconej z roku 2000 określa trzy rodzaje wartości nieruchomości: wartość rynkową (patrz: wartość rynkowa nieruchomości), wartość odtworzeniową (patrz: wartość odtworzeniowa nieruchomości) i wartość katastralną (patrz: wartość katastralna nieruchomości).

Wartości nieruchomości określa się wykonując wycenę nieruchomości (patrz: wycena nieruchomości), z tym, że wartość katastralna jest ustalana w trybie powszechnej taksacji nieruchomości (patrz: powszechna taksacja nieruchomości).

bottom of page