top of page
polski
English
polski
WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA NIERUCHOMOŚCI
English
REAL PROPERTY COST VALUE
jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

bottom of page