top of page
polski
English
polski
WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI
English
REAL PROPERTY MARKET VALUE
wyrażona jest jej przewidywaną ceną, możliwą do uzyskania na rynku, ustaloną z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków:
1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,
2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

bottom of page