top of page
polski
English
polski
WARUNEK KOLINEARNOŚCI
English
COLLINEARITY CONDITION
warunek określający, że trzy punkty, tj. punkt obiektu, jego obraz na zdjęciu fotogrametrycznym i środek rzutów mają leżeć na jednej linii prostej.

Ilustracja warunku kolinearności dla punktu terenowego P.
bottom of page