top of page
polski
English
polski
WSPÓLNE TYPY
English
COMMON TYPES
w specyfikacjach danych INSPIRE, typy (patrz: typ), które występują w więcej niż jednym temacie danych przestrzennych.

bottom of page