top of page
polski
English
polski
WYRÓWNANIE OBSERWACJI
English
ADJUSTMENT OF OBSERVATIONS
proces przetwarzania obserwacji (wyników pomiarów), w którym stosuje się z reguły metodę najmniejszych kwadratów (patrz: metoda najmniejszych kwadratów) w jej wariancie teoretycznym i algorytmicznym odpowiadającym danemu zadaniu wyrównawczemu.

Poddawane wyrównaniu obserwacje tworzą układ obserwacji o określanym na wstępie modelu statystycznym (stochastycznym) wyrażającym właściwości losowe oraz modelu funkcjonalnym wyrażającym związki funkcjonalne w układzie.

Proces wyrównania obejmuje:
a) eliminację błędów grubych (patrz: błąd gruby) oraz odpowiednie potraktowanie obserwacji wątpliwych (patrz: obserwacja wątpliwa),
b) wprowadzenie redukcji obserwacji zgodnie z przyjętym modelem funkcjonalnym,
c) uwzględnienie błędów systematycznych zgodnie z przyjętym modelem statystycznym,
d) obliczenie tzw. wartości przybliżonych, które umożliwiają doprowadzenie zadania do postaci liniowej, jeśli zachodzi tego potrzeba,
e) estymację parametrów układu, w której rezultacie otrzymuje się poszukiwane wielkości, np. pozycje (patrz: pozycja) punktów geodezyjnych (patrz: punkt geodezyjny),
f) obliczenia kontrolne oraz operacje ułatwiające stosowanie wyników wyrównania zgodnie z ich przeznaczeniem.

bottom of page