top of page
polski
English
polski
WYSOKOŚĆ
English
ELEVATION
odległość punktu od wybranej powierzchni odniesienia mierzona wzdłuż linii prostopadłej do tej powierzchni, dodatnia, gdy punkt leży nad tą powierzchnią.

Podstawowe znaczenie mają wysokości:
1) elipsoidalna H odnosząca się do elipsoidy odniesienia,
2) ortometryczna H° odnoszącą się do geoidy,
3) geoidy N, która jest tzw. odstępem geoidy od elipsoidy odniesienia i określa wysokość punktu na geoidzie względem elipsoidy odniesienia.

Ze względów praktycznych geoidę zastępuje się tzw. quasigeoidą, która na terenach płaskich mało różni się od geoidy. Wysokości odniesione do quasigeoidy nazywają się normalnymi i są stosowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych (patrz: państwowy system odniesień przestrzennych).

Ilustracja wysokości elipsoidalnej H,
ortometrycznej H° i odstępu geoidy od elipsoidy N dla punktu terenowego P.
bottom of page