top of page
polski
English
polski
ZŁOŻE KOPALINY
English
MINERAL DEPOSIT
naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.

W Polsce złoża kopalin, które nie stanowią części nieruchomości (patrz: nieruchomość) gruntowej są własnością Skarbu Państwa.

Sprawy wiążące się z poszukiwaniem i wydobywaniem kopalin reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze z roku 1994.

Patrz również obszar górniczy (patrz: obszar górniczy) i teren górniczy.

bottom of page