top of page
polski
English
polski
ZAUTOMATYZOWANE ROZPOZNAWANIE OBIEKTÓW
English
AUTOMATED FEATURE RECOGNITION
rozpoznawanie obiektów kartograficznych na mapach dostępnych w postaci cyfrowej, stosując oprogramowanie korzystające z metod rozpoznawania wzorców (patrz: rozpoznawanie wzorców).

bottom of page