top of page
polski
English
polski
ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW
English
CONVERGENCE OF MERIDIANS
kąt zawarty między osią X układu współrzędnych na płaszczyźnie a kierunkiem południka geodezyjnego w danym punkcie.

bottom of page