top of page
polski
English
polski
ZMIENNA LOSOWA STANDARYZOWANA
English
STANDARDIZED RANDOM VARIABLE
zmienna losowa (patrz: zmienna losowa), której wartość oczekiwana wynosi 0, a odchylenie standardowe jest równe 1.

Standaryzacja danej zmiennej losowej polega na zastąpieniu jej zmienną stanowiącą iloraz: różnica danej zmiennej i jej wartości oczekiwanej (patrz: wartość oczekiwana) podzielona przez odchylenie standardowe (patrz: odchylenie standardowe) tej zmiennej.

bottom of page